Zásady ochrany osobních údajů

1. Přehled ochrany údajů

Obecné informace

Následující informace vám poskytnou přehled o tom, co se bude dít s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Pojem "osobní údaje" zahrnuje všechny údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o předmětu ochrany osobních údajů naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů, které jsme přiložili pod tuto kopii.

 

Zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách

Kdo je odpovědný za zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách (tj. "správce")?

Údaje na těchto webových stránkách zpracovává provozovatel webových stránek, jehož kontaktní údaje jsou k dispozici v části "Informace o odpovědné straně (v GDPR označované jako "správce")" v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Jak zaznamenáváme vaše údaje?

Vaše údaje shromažďujeme na základě toho, že nám je poskytnete. Mohou to být například informace, které zadáte do našeho kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou zaznamenávány našimi IT systémy automaticky nebo poté, co s jejich zaznamenáváním souhlasíte během návštěvy webových stránek. Tyto údaje zahrnují především technické informace (např. webový prohlížeč, operační systém nebo čas, kdy byla stránka navštívena). Tyto informace jsou zaznamenávány automaticky při vašem přístupu na tyto webové stránky.

K jakým účelům vaše údaje používáme??

Část informací je generována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze uživatelských vzorců.

Jaká máte práva, pokud jde o vaše informace?

Máte právo kdykoli obdržet informace o zdroji, příjemcích a účelu vašich archivovaných osobních údajů, aniž byste museli za takové zpřístupnění platit poplatek. Máte také právo požadovat opravu nebo vymazání svých údajů. Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, máte možnost tento souhlas kdykoli odvolat, což bude mít vliv na veškeré budoucí zpracování údajů. Kromě toho máte právo požadovat, aby bylo zpracování vašich údajů za určitých okolností omezeno. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

V případě dotazů týkajících se této nebo jiných otázek souvisejících s ochranou údajů se na nás neváhejte kdykoli obrátit.

 

Analytické nástroje a nástroje poskytované třetími stranami

Existuje možnost, že při návštěvě těchto webových stránek budou statisticky analyzovány vaše vzorce prohlížení. Takové analýzy se provádějí především pomocí tzv. analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů níže.

 

2. Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Externí hostování

Tyto webové stránky jsou hostovány externím poskytovatelem služeb (hostitelem). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitele. Mohou zahrnovat mimo jiné IP adresy, požadavky na kontakt, metadata a komunikaci, informace o smlouvě, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hostitel je používán za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování našich online služeb profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností a pro plnění našich pokynů týkajících se těchto údajů.

Využíváme následujícího hostitele:

BWmedien GmbH
Halmacker 30
94481 Grafenau (Germany)

 

Uzavření smlouvy o zpracování údajů

Abychom zajistili zpracování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, uzavřeli jsme s naším hostitelem smlouvu o zpracování objednávek.

 

3. Obecné informace a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Proto s vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými informacemi a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Kdykoli použijete tyto webové stránky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje zahrnují údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme, a také účely, pro které tyto údaje používáme. Vysvětluje také, jakým způsobem a za jakým účelem jsou údaje shromažďovány.

Tímto vás upozorňujeme, že přenos údajů prostřednictvím internetu (tj. prostřednictvím e-mailové komunikace) může být náchylný k bezpečnostním mezerám. Údaje není možné zcela ochránit před přístupem třetích stran.

 

Informace o odpovědné straně (v GDPR označované jako "správce").

Správcem zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

Andreas Bildl
Elmberger Straße 10
94556 Neuschönau (Germany)

Telefon: +49 8558 97 40 9 50
E-mail:  

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

 

Doba skladování

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel, pro který byly shromážděny. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. lhůty pro uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě dojde k výmazu poté, co tyto důvody pominou.

 

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu se zákonem

V naší společnosti jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Andreas Bildl
Elmberger Straße 10
94556 Neuschönau (Germany)

Telefon: +49 8558 97 40 9 50
E-mail:

 

Informace o předávání údajů do USA a dalších zemí mimo EU

Na našich webových stránkách jsou mimo jiné integrovány nástroje společností se sídlem ve Spojených státech nebo jiných z hlediska ochrany údajů nezabezpečených zemích mimo EU. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje potenciálně přenášeny do těchto zemí mimo EU a mohou tam být zpracovávány. Musíme upozornit, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké podniky mají mandát vydávat osobní údaje bezpečnostním agenturám a vy jako subjekt údajů nemáte žádné možnosti obrany u soudu. Nelze tedy vyloučit, že americké agentury (např. tajné služby) mohou zpracovávat, analyzovat a trvale archivovat vaše osobní údaje pro účely sledování. Nad těmito činnostmi zpracování nemáme žádnou kontrolu.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Široká škála operací zpracování údajů je možná pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. Souhlas, který jste nám již udělili, můžete také kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost jakéhokoli shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším odvoláním.

 

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech; právo vznést námitku proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR).

V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODDÍL 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ JEDINEČNÉ SITUACE. TO PLATÍ I PRO PŘÍPADNÉ PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. CHCETE-LI URČIT PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZALOŽENO JAKÉKOLI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ, NAHLÉDNĚTE DO TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD PŘIHLÁSÍTE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEBUDEME MOCI PŘEDLOŽIT PŘESVĚDČIVÉ DŮVODY HODNÉ OCHRANY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD JE ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ UPLATNĚNÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBA PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY. TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU SPOJENO. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY DÁLE POUŽÍVÁNY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

 

Právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě, kde mají obvyklé bydliště, pracoviště nebo v místě, kde k údajnému porušení došlo. Právo podat stížnost platí bez ohledu na případná další správní nebo soudní řízení, která jsou k dispozici jako opravné prostředky.

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, abychom vám nebo třetí straně předali veškeré údaje, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud byste požadovali přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze tehdy, pokud to bude technicky proveditelné.

 

Šifrování SSL a/nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou nákupní objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli webových stránek zasíláte, používají tyto webové stránky šifrovací program SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, zda se adresní řádek prohlížeče přepne z "http://" na "https://", a také podle toho, že se v řádku prohlížeče objeví ikona zámku.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

 

Informace o údajích, jejich oprava a vymazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kdykoli požadovat informace o svých archivovaných osobních údajích, jejich zdroji a příjemcích, jakož i o účelu zpracování vašich údajů. Můžete mít rovněž právo na opravu nebo vymazání svých údajů. Pokud máte dotazy k tomuto tématu nebo jakékoli jiné otázky týkající se osobních údajů, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

 

Právo požadovat omezení zpracování

Máte právo požadovat uložení omezení, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo požadovat omezení zpracování se vztahuje na následující případy:

V případě, že byste zpochybnili správnost námi archivovaných údajů, budeme obvykle potřebovat určitý čas na ověření tohoto tvrzení. Po dobu, kdy toto šetření probíhá, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

  • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je prováděno nezákonným způsobem, máte možnost požadovat omezení zpracování vašich údajů namísto požadavku na výmaz těchto údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme a vy je potřebujete k výkonu, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu.
  • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, budou muset být vaše práva a naše práva vzájemně zvážena. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - s výjimkou jejich archivace - zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo

ochrany práv jiných fyzických nebo právnických osob nebo z důležitých důvodů veřejného zájmu uváděných Evropskou unií nebo členským státem EU.

 

Odmítnutí nevyžádaných e-mailů

Tímto vznášíme námitku proti použití kontaktních údajů zveřejněných ve spojení s povinnými údaji, které mají být uvedeny v oznámení o našich stránkách, k zasílání propagačních a informačních materiálů, které jsme si výslovně nevyžádali. Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek si vyhrazují výslovné právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání propagačních informací, například prostřednictvím SPAM zpráv.

 

4. Zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše webové stránky a stránky používají tzv. "cookies". Cookies jsou malé textové soubory, které nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Ukládají se buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo jsou ve vašem zařízení trvale archivovány (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se automaticky vymažou, jakmile ukončíte návštěvu. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení archivovány, dokud je aktivně neodstraníte nebo dokud je automaticky nevymaže váš webový prohlížeč.

V některých případech je možné, že se ve vašem zařízení po vstupu na naše stránky uloží soubory cookie třetích stran (soubory cookie třetích stran). Tyto soubory cookie umožňují vám nebo nám využívat určité služby nabízené třetí stranou (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože bez nich by některé funkce webových stránek nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Účelem jiných souborů cookie může být analýza uživatelských vzorců nebo zobrazování reklamních sdělení.

Soubory cookie, které jsou nezbytné pro provádění transakcí elektronické komunikace (povinné soubory cookie) nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete používat (funkční soubory cookie, např. pro funkci nákupního košíku), nebo ty, které jsou nezbytné pro optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie, které poskytují měřitelné poznatky o návštěvnosti webu), se ukládají na základě čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1288/2009. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie, aby zajistil technicky bezchybné a optimalizované poskytování služeb provozovatele. Pokud byl vyžádán váš souhlas s ukládáním souborů cookie, jsou příslušné soubory cookie ukládány výhradně na základě získaného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR); tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Máte možnost nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli při každém uložení souborů cookie upozorněni a abyste povolili přijímání souborů cookie pouze v konkrétních případech. Můžete také vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně nebo aktivovat funkci vymazání pro automatické vymazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, mohou být funkce těchto webových stránek omezeny.

V případě použití souborů cookie třetích stran nebo v případě použití souborů cookie pro analytické účely vás na to v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů zvlášť upozorníme a případně vás požádáme o souhlas.

 

Soubory protokolu serveru

Provozovatel tohoto webu a jeho stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto informace zahrnují:

  • typ a verzi používaného prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL odkazu
  • Název hostitele počítače, ze kterého se přistupuje
  • čas dotazu na server
  • IP adresa

Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou zaznamenávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci webových stránek provozovatele. Za tímto účelem musí být zaznamenávány soubory protokolu serveru.

 

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, budou informace uvedené v kontaktním formuláři a veškeré kontaktní údaje v něm uvedené uloženy za účelem vyřízení vašeho dotazu a pro případ, že bychom měli další dotazy. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo pokud je to nezbytné k provedení opatření před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných žádostí (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali.

Informace, které jste zadali do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s archivací údajů nebo pokud účel, pro který jsou informace archivovány, pomine (např. po uzavření naší odpovědi na váš dotaz). Tím nejsou dotčena žádná závazná právní ustanovení, zejména doby uchovávání údajů.

 

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud se na nás obrátíte e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude vaše žádost včetně všech z ní vyplývajících osobních údajů (jméno, žádost) uložena a zpracována za účelem vyřízení vaší žádosti. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nutný pro provedení opatření před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech jsou údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním vyřizování nám zaslaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl získán.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím kontaktních žádostí, u nás zůstávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nepomine účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

 

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat vzorce chování návštěvníků webových stránek. Za tímto účelem získává provozovatel webových stránek různé údaje o uživatelích, jako jsou navštívené stránky, čas strávený na stránce, použitý operační systém a původ uživatele. Společnost Google může tyto údaje konsolidovat v profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho zařízení.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy vzorců chování uživatele (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace o používání webových stránek zaznamenané společností Google jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou uloženy.

Tento analytický nástroj je používán na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel těchto webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorců za účelem optimalizace jak online nabízených služeb, tak reklamních aktivit provozovatele. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

 

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které ratifikovaly Úmluvu o Evropském hospodářském prostoru, před jejím odesláním do Spojených států. Úplná IP adresa bude přenesena na jeden ze serverů společnosti Google ve Spojených státech a tam zkrácena pouze ve výjimečných případech. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání těchto webových stránek za účelem vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli těchto webových stránek, které souvisejí s používáním webových stránek a internetu. IP adresa předaná v souvislosti s Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude sloučena s jinými údaji, které má Google k dispozici.

 

Zásuvný modul prohlížeče

Nahrávání a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz

Další informace o zpracování uživatelských údajů službou Google Analytics naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cz

 

Zpracování údajů na základě smlouvy

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o smluvním zpracování údajů a při používání služby Google Analytics v plném rozsahu uplatňujeme přísná ustanovení německých orgánů pro ochranu údajů.

 

Doba archivace

Údaje na úrovni uživatele nebo incidentu uložené společností Google spojené se soubory cookie, ID uživatele nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID Android) budou po 14 měsících anonymizovány nebo vymazány. Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=cz.

 

6. Odběr novinek

Údaje o newsletteru

Pokud se chcete přihlásit k odběru newsletteru nabízeného na těchto webových stránkách, budeme od vás potřebovat e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy, a souhlas s odběrem newsletteru. Žádné další údaje nebudou shromažďovány nebo budou shromažďovány pouze na základě dobrovolnosti. Tyto údaje použijeme pouze pro zasílání požadovaných informací a nebudeme je sdílet s žádnými třetími stranami.

Ke zpracování údajů zadaných do formuláře pro odběr newsletteru dochází výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělený souhlas s archivací údajů, e-mailovou adresou a používáním těchto informací pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například kliknutím na odkaz "Odhlásit odběr" v newsletteru. Tím není dotčena zákonnost všech dosud provedených úkonů zpracování údajů.

Údaje uložené u nás za účelem přihlášení k odběru newsletteru budou u nás uloženy do doby, než se z odběru newsletteru nebo od poskytovatele služeb zasílání newsletteru odhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru nebo po zániku účelu budou z distribučního seznamu newsletteru vymazány. Vyhrazujeme si právo vymazat nebo zablokovat e-mailové adresy z našeho distribučního seznamu newsletteru podle vlastního uvážení v rámci našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Po odhlášení z distribučního seznamu newsletteru může být vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uložena na blacklist, aby se zabránilo budoucímu zasílání. Údaje z černé listiny se používají pouze pro tento účel a neslučují se s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Uložení na černé listině je časově neomezené. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad naším oprávněným zájmem.

 

7. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube s rozšířenou integrací ochrany dat

Na našich webových stránkách jsou vložena videa z webové stránky YouTube. Provozovatelem webových stránek je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Službu YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany údajů. Podle společnosti YouTube tento režim zajišťuje, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky předtím, než se podívají na video. Nicméně to nutně neznamená, že v důsledku režimu rozšířené ochrany údajů lze vyloučit sdílení údajů s partnery YouTube. Například bez ohledu na to, zda sledujete video, YouTube vždy naváže spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile začnete na této webové stránce přehrávat video YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. V důsledku toho bude server YouTube informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste při návštěvě našich stránek přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete tím společnosti YouTube přímo přiřadit vaše vzorce prohlížení k vašemu osobnímu profilu. Máte možnost tomu zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Kromě toho bude YouTube po spuštění přehrávání videa moci do vašeho zařízení umístit různé soubory cookie nebo srovnatelné technologie pro rozpoznávání (např. otisk zařízení). Tímto způsobem bude YouTube schopen získat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace budou mimo jiné použity k vytváření statistik videí s cílem zlepšit uživatelskou přívětivost stránek a zabránit pokusům o podvody.

Za určitých okolností mohou být po spuštění přehrávání videa YouTube spuštěny další transakce zpracování údajů, které jsou mimo naši kontrolu.

Použití služby YouTube vychází z našeho zájmu prezentovat náš online obsah atraktivním způsobem. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR se jedná o oprávněný zájem. Pokud byla vyžádána odpovídající dohoda, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; dohodu lze kdykoli odvolat.

Další informace o tom, jak YouTube nakládá s údaji uživatelů, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cz.

 

Mapy Google

Tyto webové stránky používají mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Aby bylo možné používat funkce Map Google, musí být uložena vaše IP adresa. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na jeden ze serverů společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou archivovány. Provozovatel těchto webových stránek nemá nad přenosem dat žádnou kontrolu. V případě aktivace funkce Mapy Google má společnost Google možnost používat webová písma Google za účelem jednotného zobrazení písem. Při přístupu na Mapy Google prohlížeč načte do mezipaměti prohlížeče požadovaná webová písma, aby se text a písma zobrazovaly správně.

Mapy Google používáme k atraktivní prezentaci našeho online obsahu a ke snadnému nalezení míst zveřejněných na našich webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, jsou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Toto prohlášení o souhlasu lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cz.

 

Google reCAPTCHA

Na těchto webových stránkách používáme "Google reCAPTCHA" (dále jen "reCAPTCHA"). Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited (dále jen "Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem reCAPTCHA je určit, zda údaje zadané na těchto webových stránkách (např. informace zadané do kontaktního formuláře) poskytuje lidský uživatel, nebo automatizovaný program. K tomuto určení analyzuje reCAPTCHA chování návštěvníků webových stránek na základě různých parametrů. Tato analýza se spouští automaticky, jakmile návštěvník webové stránky vstoupí na web. Pro tuto analýzu vyhodnocuje reCAPTCHA různé údaje (např. adresu IP, dobu, kterou návštěvník webu strávil na webu, nebo pohyby kurzoru iniciované uživatelem). Údaje sledované během těchto analýz jsou předávány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou upozorňováni na to, že probíhá analýza.

Údaje jsou ukládány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně webových stránek provozovatele před zneužitím automatizovaného špehování a před SPAMem. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DGDPR. Každý takový souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o službě Google reCAPTCHA naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů a Podmínkách používání společnosti Google pod následujícími odkazy: https://policies.google.com/privacy?hl=cz a https://policies.google.com/terms?hl=cz.

 

Tento text byl strojově přeložen. Z právního hlediska platí pouze německé a anglické právní texty.

Tyto webové stránky používají soubory cookie

Abychom pro vás mohli naše webové stránky optimálně navrhnout a neustále je vylepšovat, používáme soubory cookie. Abyste mohli využívat funkce našich webových stránek v plném rozsahu, musíte s jejich používáním souhlasit.

Přijmout a zavřít
Přijmout všechny soubory cookie Alle ablehnen Přizpůsobit nastavení cookies
Prohlášení o souborech cookie O souborech cookie
Nezbytné Předvolby Statistiky Marketing

Nezbytné soubory cookie pomáhají zajistit použitelnost webových stránek tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup do zabezpečených oblastí webových stránek. Bez těchto souborů cookie nemohou webové stránky správně fungovat.

Název Poskytovatel Účel Postup
cookieinfoAndreas BildlUloží uživatelské nastavení souborů cookie.90 Tage
cms77-sessionAndreas BildlJedinečné ID, které identifikuje relaci uživatele.Session

Soubory cookie předvoleb umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které ovlivňují chování nebo vzhled webové stránky, například preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Název Poskytovatel Účel Postup
cms77-languageAndreas BildlUloží jazykovou verzi webové stránky vybranou uživatelem.90 Tage

Statistické soubory cookie pomáhají majitelům webových stránek pochopit, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami, a to prostřednictvím anonymního shromažďování a vykazování informací.

Název Poskytovatel Účel Postup
_gaGoogleRegistriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.2 Jahre
_ga_*GoogleEnthält eine zufallsgenerierte User-ID. Anhand dieser ID kann Google Analytics wiederkehrende User auf dieser Website wiedererkennen und die Daten von früheren Besuchen zusammenführen.2 Jahre
_gatGoogleWird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken1 Tag
_gat_*GoogleWird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken2 Jahre
_gidGoogleRegistriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.1 Tag

Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a zajímavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou cennější pro vydavatele a reklamní třetí strany.

Název Poskytovatel Účel Postup
IDEGoogleVerwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer.1 Jahr
Maps*GoogleEingebettete Karten / Google Maps
VISITOR_INFO1_LIVEYouTubeVersucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen.179 Tage
YSCYouTubeRegistriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten.Session
yt-remote-device-idYouTubeSpeichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-VideosPersistent
yt-remote-session-appYouTubeSpeichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-VideosSession
yt-remote-session-nameYouTubeSpeichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-VideosSession
Uložit nastavení

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky používají k zefektivnění uživatelského prostředí.

Podle zákona můžeme ukládat soubory cookie do vašeho zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas.

Tento web používá různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie umisťují třetí strany, které se objevují na našich stránkách.

Svůj souhlas můžete kdykoli změnit nebo odvolat v prohlášení o souborech cookie na našich stránkách.

Více informací o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje, najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Když nás budete kontaktovat ohledně svého souhlasu, uveďte prosím své ID souhlasu a datum.